?????? ?.?.?. ????????? ?.? ("????????").

????????? — ??? ?? ?????????? ? ?? ??????? ???????. ? ???????????? ???????? ?????????, ? ?? ????????, ????? ???????? ?????? ??????, ?????????? ???????? ??? ???????????? ? ??????? ???. ???, ? ???????, ????????? ? ????????????, ???? ???????? ?? ???? ??? ?????????? ???? ? 15 ??? ???? ????????, ?? ? ???? ?? ?????-?? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????????? ????? ?? ????? ??????. ???? ???????, ??? ? ??????????? ???????????? ??????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????? ? ?? ???????? ??????????, ??????? ?? ????????. ??????????? ???? ???????????? — 5 ?????. ? ??????????? ??????????????? ????? ????? ???? ????????, ??? ??????? ??? ? ??????? ???? 5 ????? ????????? ? ?????? ?????, ? ???? ????? ??????????? ???????? ?????? ????? ???????, ?? ?????????????? ????? ???????. ?????? ?????? ??? ??????? ????????????? — ?????????? ?? ????, ??????? ?? ??????????? ?? ???? ??????????? ??????????????? ? ????????? ????? ?? ? ?????.

?? ????? ???????, ??????????? ???? ???????? ???????.

??-??????. ????????????? ???????. ??????? ????? ? ??????? 3-?? ???????? ??????????? ???????? ????????. ?????? ???? ???, ????????, ?? ???????? ? ???? ????? ???????? ???????? ????, ? ???????????? ?????????? ????????????, ??????? ???????? ??????? ????, ????????? ? ???? ??a???????????? ???.

??-??????. ??????????? ??????? ??????????? ????????? ?????????. ??? ?????? ??????????? ???????? ???? ?????? ? ??????????, ???????? ??? ?? ??????? ????????? ???????. ? ??? ??????????? ???????????, ???? ?????, ????? ??????????? ?? ???????????, ???????? ???????????? ????? ?????????? ???????, ??? ???? ?? ????????? ????????? ?? ?????? ?????. ????? ???????, ? ?????? ??????????? ???????????? ??? ????? ? ????? ????????? ??????????? ?????????. ?????? ? ?????????????? ????????? ???? ?????? ?????? ??????????? ??? ????? ? ????? ???????????????? ? ???????.

?-???????. ??????????? ?? ????????? ?????????, ??? ????? ??? ???????, ??? ? ???????? ????? ?????????, ? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????? ? ????????? ???????. ? ??? ????????? — ?????? ???????????? ??????? ????????????? ???????? ????????????. ????????????? ????? ??????????? ? ????????????? ????????. ??? ?????????? ????????????, ?????? ?? ????? ? ?????? ????????. ????? ????????? ????? ???????????? ????? ??????????; ?????????? ????? ???????????? ??????? ????????.

?-?????????. ?????? ?????????? ??????????, ??????????? ??????????? ????? ??? ??????, ?????? ?????, ?????????. ? ????????? ??????????? ? ????? ?????? ????????? ???????. ??????? — ??? ??????, ??????? ??? ????? ????????????????? ????????? ? ???????? ??????????? ??????? ? ?????????; ?? ?????? ??? ?????? ??? ???, ????? ? ?????????. ????? ??? ??? ??? ?????? ???????????? ? ??????? ? 500 000 ????????????. ???????? ?? ?????????? ????? ??????????, ? ????????? ?? ????? ??????.

????, ??? ?????? ???????? (?? ?????? ?? ?????????????) ???????? ??????? ??? ??????? ????????????? ????????? ???????? ?????? ?????????????? ???????. ??? ?? ????? ??????? ???? ???????, ???????????, ?????? ?????????????? ?? ???????? ? ?????????? ?? ?????? ??????????????, ???????? ???????????? ?????????????? ?????????, ?? ?????? ??????? ???????? ????????, ?? ?????????? ??????????? ?? ??????. ????? ??????? ????? ??????? ????????? ????????????????? ????????? XXI ????.

??? ???, ????????? ? ???????? ??????????? ?????????????? ??????? ?????? ??????????? ????????. ????????? — ??? ???????? ??????????. ???????????? ?? ?? ????????, ?????????? ????? ??????, ? ????? ?????????????? ?????? ??????????? ????? ????????. ??-?? ???????? ????? ????????? ? 100-?????????? ???????????? ?? ????????????, ? ?????????? ?????????? ?? 33-?????????? ????????????. ???? ???????? ?????????? ? ??????? ??????????? .

??????????, ?????? ???????, ??? ????????? ????? ????????? ????????? ???????????, ?? ???, ??? ?? ????? ?????? ??????????????????, ????????? ???????? ??????.

????????? ?????? ????????????????? ???????? ??????????? ??????????? ????????????????? ??????????? ???? ??? ????? ???????? ?????? "??????????? ???????????? ????????????", ?.?. ?? ??????????? ????????????, ??????? ?????????? ??????????? (? ???????, ??????? ? 5 ????????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ? ?? ???????? ??????). ????????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????????? ? ??? ?? ??????????? ????????????, ????????????? ?????? ? ??????, ??? ??? ?????? ?? ??????, ? ? ????????? ??????? ? ??????, ??? ? ????????? ????????????. ????? ???????? ?????? ???????????????, ?? ??????? ????????? ????????? ??????????: ???????????. ????? ?????? ??????????? ????????????? ????????; ???????????. ???????????. ??????????? ???????. ??????????? ??????? ????????? ?????????, ???????? ????? ? ??????? ?????, ? ???????????, ? ?????, ?????????? ??????? ????????????? ??????; ????????. ?????????? ????????? ?????, ????????????. ??????????? ???????? ???????; ????????. ??????? ????? ?????? ?????? ? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????????????. ?????????? ??? ??, ??? ????????? ????????? ?? ?????? ??????, ???????, ?, ????????, ?? ?????? ???-???????? (?????? ?????????? ??????????? ????????????). ??????????? ?? ?????? ?? ?????????. ??? ?????????????????? ?????? ?????????? ? ??????? ???????? ?????????? ????????, ???????????? ???????. ? ?????? ????? ?????? ???????? ?????????? — ?? ????????? ?? ?????. ??????????? ???????????? ??? ??? ?????, ? ??? ????????????, ? ????????? ???????????? ?? ???????????. ? ???? ?? ??????????? ????????? ?? ?????????????? ????????????; ?????? ??????? ?????? ?????-???? ???? ?? ????? ????????, ????????? ?? ???????? ????? ??????? ???????? ????????.

????? ???????? ???????? ??????????? ????????????????? ? ???????????? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ???, ??? ?? ???????????? ??????????? ???????? ????????????? ?????? ??? ?????? ??????. ????????, ??????? ????????? ?????? ??????, ??? ???? ??????? ?????? ? ???????? ???????????? ?????? ????????????? ???? ???????? ??????. ????? ???????, ??????? ????????????. ?? ???????? ?????? ????????????? ????????? ????????? ?? ??????. ???? ??? ???????????.

????, ?????? ????????? ???????? ?????????? — ??? ????????????????? ? ???????????? ????????.

??????. ???????? ?????????? ???????? ????????????? ? ???????? ?????????? ???????? ?. ??? ?? ????? ?????????????, ??????? ?????????? ? ?????????, ???????? ???????, ? ???????? ?????????? ??????????????? (?????????????, ??? ????????, ???????????? ????????? ??????????, ?? ?? ???????? ??? ??????????, ??????? ????? ???? ??? ?? ??????, ??? ? ??? ??????????). ????????????????, ? ??????? ????????? ?????????, ???????? ????????? ?????????, ??????? ??????????, ????????? ? ?????????????????? ??????????.

??????. ??????????, ???????????? ? ????????? ??????????, ???????? ??????????????? ?????????. ?? ???? ????????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ????????????? ???????, ?? ? ???????? ????????? ???????? ?? ?????? ????????,

?????????. ?? ????????????? ? ?????????????? (???????? ??????????), ??????? ? ????? ????? ? ?????????, ????????? ?? ????????? ?????????. ??? ???? ????? ??? ?????? ?????????, ????? ????????? ??? ?????????? ???? ? 300 ???! ??? ???????? ????? ????? — ???? ?????? ????????? ????????????? ???? ??? ????? ?????????; ???? ?????? — ?? ???????????, ???? ?????? — ????????????? ??????? ???????? ??????????. ?? ???????? ??????? ????, ? ?????? ??? ???????, ??? ?????, ????? ??????????.

?????: ???????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ???????????????? ???????? — ?? ????????, ??????, ??????; ?????????? ??????????? ?????????, ????? ?? ?????? ??????????????? ????????, ?? ? ???????????? ?????????? ????????????? ??????? ?? ?????? ????????, ????????? ? ??.; ?? ???????? ???????????? ? ???????????? ?????? ???????.

??? ????? ???????????? ????? ???????????? ????????? ???????? ???????? — ??? ??????????? ???????, ??????? ????? ???????? ???????????? ??????? ?????????, ???????? ????? ???????? ?????. ??????, ?? ????? ??? ???????????. ??? ????? ???? ???????? ?????????, ???????????, ??????? ???. ???????? ??????, ????? ???? ???? ?????????? ????????? ????????? ???????? ?? ?????????. ??????, ? ?? ???? ?????????? ?????????? ?????????????? ???????????? ?????. ??????? ????????? ? ???? ?????????? ?????????????? ?????????: ??????, ???????, ???????, ?????? ????? ? ???? ???????????????? ????????? (?????? — ??? ??????? ???? ??????). ?????????? ????? ??? ???????????????? ??????? — ??? ????, ?????? ? ?????, ?? ???? — ?????? ? ????????.

???? ?????????? ?????; ? 1-?? ?? 3-?? ???? — ?? 15 ?????? 2 ???? ? ???? (15 ?????? ?????????? ? 1 ??????? ?????????? ????, ????? ????? ????????????? ????????????? ??? ??????????????). ?????? ? ??? ???????? ??? ? ????????? ?????? ??????. ?????????? ???? ??? ????? ???????? ????; ????? 1-1,5 ???? ????? ???, ?? ??? ?? ???. ? 4-?? ?? 10-? ???? — ?? 20 ?????? 2 ???? ? ????. ? 11-?? ?? 28-? ???? — ?? 20 ?????? 3 ???? ? ????. ????? ???? ????? ?????????? ?????????; ??? 3 — 20 ?????? 2 ???? ? ????, ????? ????????? ???? — ?? 15 ?????? 2 ???? ? ????, ? ?????? ????? ????? ?????????? ????? ?????? ?? ???.

????? ?????? ??????? ????????????? ????? ??? ???????? ?????. ??????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ????????? ?????-???? ?????????, ?.?. ????????, ?????????? ?????????????, ??????????????, ????? ???????? ?????? ?????. ? ???????, ???????? — 1 ?????? ?????, 1 ?????? ???????. ????? ?????? ???????? ????????? ?? ??????? ?????????????? ? ???????????????; ????? ?????? ???????, ??????? — ???????. ??????? ? ?????? ?????? ? ????????. ?? ????????????? ????????? ? ??? ????? ?????????, ???????? ? ???????-??. ???? ?????? ??????? ????? ????????? ??? ????? ?????????? ?????.

????????? ????????, ? ??????? ????? ?????????? ? ??????? ????????? ??????????, — ??? ????????? ????. ????????? ? ???? ?????? ??????????? ? ?????????, ? ???????. ?????? — ?? 15 ?????? 3 ???? ? ????, ? ????? ? ????? ???????? ??? ??????? ???? ??????????? ???????? ?????????? ???, ????? ?????????? 2 — 5 — ?????????? ???????????? (???????? — ?? 100 ??????????? ???????? ???????? 5 ??????????? — 1 ?????? ????? ??????????). ???????????? ????????? ? ??????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ???? 3-4 ???? ? ????. ?????????? ???????? ?? ?????????? — ?????? ???????????, ???? ?????? — ???????????? ????? ?????????, ???? ???????? ??????????? — ???????????? ??????? ?????????, ?? ?? ????? ??? ?? 5%. ?????? ???? ???? ?????? ?????? ? ?????????? ?????? 10 — 14 ????. ????? ?????? ???????? ??? ? ????-?????????? — ?? 1 ??????? 2 ???? ? ???? ?? ??????? ?? ???.

????????. ???, ????, ????? ? ??. ???????????????? ?????????, ????????, ?????????, ?????? ?????????????, ??????????, ?? ?? ?????? (?.?. ??? ?? ???????). ? ?????? ???? — ?? 20 ?????? 5 ??? ? ????, ? ????? ?? 20 ?????? 3 ???? ? ???? ?? ??????? ???????????? ????????? ???????? (?????? ? ??????? 4-5 ????). ????????? ???????? ???????: ????????????? ?????????? ???????? ??????? ? ??????? ?? ? ????? ??????? ?????, ? ???????? ???????????? ??????????? ????? ?????????? ????? ?? ???? ?????????? ???????? ??????????, ? ????? ???????? ??????????? ????????? ?????????. ???????????? ?????????? ????? ???? ? ??????? ????????: ???????? ??????????? ????????? ?????????, ?, ????? ????, ? ????????? ??? ??????? ?? ????????? ???????, ?, ??-??????, ??????? ??????? ?????????????? ?????????? ???? ????????, ??????? ????? ?? ????????? ???? ?? ????????? ????, ???? ???? ????? ????-??? ??????. ??????????? ????????? ?????????? ? ????????????????: ?????-??????? (??????? ?) — ?? 1 ???????? 3 ???? ? ???? ????? ???, ?????-??????? ? ????????? — ?? 1 ???????? 3 ???? ? ???? ????? ??? ? ??????? ??????????? ????????.

?????? — ??????????? ???????? ? ??? ? ????. ??????? ? ???????, ? ??????????. ?????? — ?? 20 ?????? ? ????. ??????? — ????? ???????? ???????????? ???????? ? ?? ?????? ??? 50 ??????????? ????????? ?? 10 ??????????? ????????? ??????????.

????????? ???? ????????? ????????? ?????? ???????????? ? ????????? 5-6 ??? ? ???? ? ?????? ?? ?????????. ???????? ???????? ?? 5-7-?? ????, ? ????????? ??????? ?????? ?? ????? 3 ??????. ???? ?????? ??????? ?????? (?? ????????? ?????????), ??? ????????? ????? ?? ????????? ?????. ????? ????? ? ??????????? ?????????? 10-??????? ???? ?????????? ? ????????? (????????? — ?? 1 ???????? 2 ???? ? ???? ?? ??????? ?? ???, ??????? — ?? 1 ?????? 2 ???? ? ????).

??????. ?????????? ?????????? ???????? ?????? ? ?????? ??????? (??????? ?????, ??????? ?????????). ????????? ????? 15 ?????????? ????????? ?????????? (?? 100 ?????? ????????? ??? ???????????????? ???? — 15 ?????? ??????????, ?? 100 ??????????? -15 ???????????) 3 ???? ? ????. ?????? 2-3 ?????????? ???????????, ??? ????????? ????????????.

????????? ????? ???????????? ??? ???????????? ????? ??????? ????????. ????? ???????? "?????? ???????????????", ????? ???????? ???????????? ????? ???????: 20 ?????? ?? ?????? ???? ????? ?????? ??????? ???? ? ??????? 3-4 ????. ??? ???????? ??? ????? ??????, ???????? ???????, ??? ????????? ??????? ? ?.?. ????? ??????, ?????-???? ???????????? ???? ????? ?????????? ??????? ??????????.

????????. ?????, ? ????? ????????, ??????, ??????, ????? ???????? ??? — ?? 20 ?????? 3 ???? ? ???? ?? ???? ?????? ????, ? ???? ????? ?? ?????????. ???? ?????? ?? ????? ?????? ??????.

?? ???? ?????????, ????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???????????, ?? ???? ????? ???????, ??? ??? ???????????? ???????????? ?? ?????? ?????? ????? ????????????? ? ???????? ????????. ? ???????, ??????, ???? ??? ?? ??????, ????? ??????? ? ???????????, ? ???? ? ????????? ?????? ????????? ???????? ??????????. ????? ?????? ??? ????? (??????? ?????????? ????????, 20 ?????? ?????????? 3 ???? ? ????).

??? ??? ????? ???????????: ????????? ???????? ?? ?????? ?????? ??????????? — ??? ?????!

[an error occurred while processing this directive]

Источник: http://www.health2000.holm.ru/health/arts/cytro.htm

????? ????: ??????????? ??????????? ?? ???? ???????????? (????????? 6007 ???)

« ????? #1 : 09.03.2012, 11:48:12 »

??????? ????????????? ???????????? ??????? ? ? ???????????????? ?????????? (?? ????????? ??? ??? ????)

1.?????????? ??????????: ???????? ?? ???????????? ????????? ??? ?????????.

Источник: http://forum.chado.ru/index.php?topic=39456.0

????? ????: ??????????? ??????????? ?? ???? ???????????? (????????? 6008 ???)

1. ????? ??????? ??? ????? ? ????????? "????????? ??????? ?????" http://www.ozon.ru/context/detail/id/7972285/ ???????? ?????? "????????????"

??????? ???????????? ???????? ? ??????????? ????????. ????? ??????? ?????? ?????????????? ????? ????, ??, ? ?????????, ???? ? ??? ????? ???????????????? ??????????? ????????? ??? ?????.

2. ????????? ??? ??? ?? ? ????? ??????.

Избавьте свой организм от опасных для жизни паразитов, пока не поздно, о вреде и избавлении рассказала Елена Малышева

Здравствуйте, дорогие мои!

Паразиты наносят колоссальный вред человеческому организму, и первой страдает наша имунная система, которая в свою очередь и должна оберегать организм от различных заболеваний. В результате ослабления имунной системы организм пропускает активное размножение вредителей, таких как: Аскарида, Лямблия, Токсокара и т.д. а также становится подвержен развитию многочисленных заболеваний.

Дело в том, что только в наших широтах насчитывается более 260 видов паразитов, не говоря уж о паразитах которыми можно заразиться в путешествиях по экзотическим странам. Паразиты угнетают наш организм изнутри, питаясь необходимыми нам микроэлементами и в процессе чего возникает их дефицит, а так же выделяют яды воздействующие на наши внутренние органы. Заражение паразитами происходит разными способами:

Аскарида — ежегодно поражает до 100 миллионов человек. Попадает в человека с пищей (чаще это неошпаренные зелень, овощи и фрукты), с сырой водой, грязными руками, пылью, активно переносится мухами.

Токсокара — обычно передается нам от собак, может находится не только в пищеварительной системе а так же под кожей и даже в глазных яблоках.

Лентец широкий — это крупный долгожитель, длина одной особи — до 10 метров, срок жизни в организме человека — до 25 лет. Вы представляете, что происходит в человеке, если внутри — несколько таких крупных долгожителей»? Попадает в организм как с пищей так и через кожные покровы, например при ходьбе босиком.

Сигналами появления паразитов в вашем организме могут быть: частая утомляемость, сонливость, отсутствие интереса к жизни, депрессии, головные боли, а так же различные боли и спазмы во внутренних органах. Частые высыпания БОРОДАВОК и ПАППИЛОМ на теле, особенно на лице и руках, также свидетельствует о наличии паразитов в организме. Если вы чувствуете частые недомогания, вам просто необходимо провести антипаразитарную чистку организма. Проводить обследование на наличие паразитов бессмысленно, среди огромного множетсва видов это бесполезно.

Очистку организма от паразитов нужно производить с помощью натуральных растительных средств, медикоментозное лечение малоэффективно. Лучшим и самым доступным средством для очищения на текущий момент является Атипаразитарный чай .

Этот чай я советую всем без исключения, но особенно, тем, кто хочет провести антипаразитарную очистку всего организма. Уже в первые 3 дня употребления вы почувствуете заметные улучшения, прилив сил, головные боли исчезнут, поднимется настроение. По окончании 10 дней паразиты покинут ваш организм. Чай обладает общеукрепляющим эффектом и при этом без труда очищает от большинства паразитов – различного вида червей, грибковых, одноклеточных (хламидий, лямблий и т.д.)

Способ применения прост:

— завариваете на 200 мл воды столовую ложку чая

— выпиваете по 2 раза в день утром и перед сном

— через 10 дней очистка организма закончена

Помните, чем дольше паразиты живут в теле человека, тем больше вреда они наносят. Избавьтесь от них, и вы заметите как здорово жить!

ОригинальныйАнтипаразитарный чай можно заказать только на официальном сайте, который опубликован ниже. Этот продукт имеет все необходимые сертификаты и проверен на эффективность. В странах СНГ очень много подделок, заказав которые Вы не получите эффект.

Источник: http://fokrekord.ru/news/sambo.html/jefob-Tsitrosept-ot-parazitov-otzyvy.php

Алексовит Инструкция По Применению

Купить цитросепт оптом, цена, описание и отзывыфитокомплексы. Экстракт семян грейпфрута. Бесплатная доставка при заказе более 3 шт! При покупке оптом — цена договорная! Внимание! Мы являемся официальным дистрибьютером этого препарата в России. Цена рекомендована производителем. Очень часто в интернете и в аптеках, встречаются подделки Цитросептa.

Производитель Цитросептa — Чинтамани — Chintamani International — никогда не менялся. Более 1. 0 лет дизайн флакона и упаковка тоже не изменялись! Цитросепт оптом. Натуральный растительный препарат «Цитросепт», получаемый из внутренней части кожуры, косточек и белых соединительных тканей грейпфрута, — это альтернатива антибиотикам и надежное лекарство от многих заболеваний.

Комплекс витаминов группы В, аминокислот и микроэлементов Алексовит может применяться как профилактическое средство и в комплексной терапии различных заболеваний

Перед применением «Алексовита» рекомендуется получить консультации у специалистов. Кагоцел: инструкция по применению, показания, состав. Аналоги препарата Кагоцел, противопоказания и побочные действия. Информация о препарате АлексоВит. описание, состав, инструкция и показания к применению, фармакология и способы применения, побочные.

Препарат не имеет побочных эффектов, не вызывает аллергии (в большинстве случаев) и способствует уничтожению бактерий, вирусов и вредных микроорганизмов. Применение экстракта грейпфрута, которым и является «Цитросепт», рекомендуется в следующих ситуациях: для борьбы с гриппом и простудными заболеваниями: препарат содержит высокую концентрацию витамина С и биофлавоноидов, которые повышают устойчивость организма к возбудителям болезней; для нейтрализации грибковых заболеваний и борьбы с микроорганизмами (стафилококком, стрептококком, гемофильной палочкой и другими).

При этом экстракт грейпфрута не нарушает микрофлору кишечника и работу лакто- и бифидобактерий; для профилактики пищевых инфекций, простуды и кожных заболеваний; для очистки организма от паразитов (глистов и т. Более того, с помощью экстракта грейпфрута можно лечить даже тяжелые заболевания (разумеется, на ранних стадиях), например, цистит и пиелонефрит. Высокая концентрация полезных веществ в препарате позволяет в течение месяца очистить организм от вредных веществ и токсинов, улучшить самочувствие и повысить иммунитет.

При этом люди не привыкают к экстракту грейпфрута и не впадают в зависимость от него, он не разрушает микрофлору организма даже при длительном и регулярном употреблении. Ко всему прочему, «Цитросепт» помогает в нейтрализации проблем в работе сердечно- сосудистой системы. С помощью экстракта грейпфрута можно снизить содержание холестерина в крови. Применение Цитросептa (экстракт косточек грейпфрута): Кожные заболевания- сыпь, чешуйчатый лишаи, крапивница, опоясывающий лишай, — прыщи, угри,- перхоть, заболевания кожи головы,- бородавки,- варикозное расширение вен и трофические язвы. Грибки- кожные грибки, — грибок стоп, — грибок ногтей, — грибок пищевода. Инфекции половых органов- воспаление, зуд, паразиты в области влагалища, — воспаления в области мужских половых органов, Гигиена полости рта- дезинфицирующее полоскание, — молочница, — сывороточная сыпь, стоматит, гингивит. Дезинфекция Цитросептом.

Профилактика. Благодаря своим уникальным противомикробным качествам, экстракт семян грейпфрута является надежной профилактикой простуды, гриппа и пищевых отравлений, экстракт косточек грейпфрута препятствует размножению грибков и паразитов в органах пищеварения. Очищая тело от патогенов и способствуя усвояемости витамина С, Цитросепт — экстракт семян грейпфрута стимулирует естественную соп­ротивляемость организма. Желающим своевременно очистить организм от вредных микробов, улучшить самочувствие и повысить иммунитет, рекомендуется сле­дующий 3. Цитросептa: Биофлавоноиды, содержащиеся в семенах грейпфрута, растворяют отложения холесте­рина, укрепляют стенки капилляров и препятствуют образованию тромбов. Поэтому регулярный прием экстракта задерживает развитие так называемых болезней цивилизации: повышенное кровяное давление, атеро­склероз, инфаркт миокарда.

Экстракт костосчек грейпфрута не вызывает при­выкания, зависимости и не разрушает внутреннюю микрофлору даже при длительном и регулярном употреблении. Применение на острых стадиях заболевания. При инфекциях и воспалениях (начальные стадии инфекционных заболеваний, простуда, грипп) необходимы «ударные» дозы Цитросептa (экстракта косточек грейпфрута). Заболевания дыхательных путей- воспаление носа и пазух, насморк, — воспаление верхних дыхательных путей, легких, астма,- воспаление горла / миндалин. Цитросептобладает антиаллергическими свойствами, разжижает слизь и уничтожает питающиеся ею бактерии. Заболевания пищеварительного тракта- инфекции пищевода, паразиты, грибки,- язвы желудка (двенадцатиперстной кишки), изжога, гастрит.- понос, отравления. Новейшие исследования показали, что причиной этих недомоганий является не только психологический стресс. Пятьдесят процентов исследованных больных были инфицированы бактерией Helicobacter pylori, которая успешно выводится экстрактом косточек грейпфрута. Внимание! Перед использованием проконсультируйтесь у Вашего лечащего врача!

 1. Алексовит – эффективный комплекс витаминов группы В и других микроэлементов, разработанный на основе новейших технологий и многолетнего опыта специалистами. Перед применением «Алексовита» рекомендуется получить консультации у специалистов..
 2. АлексоВит является эффективным иммуномодулятором, адаптогеном, биокорректором. Наибольшая эффективность в применении препарата при сахарном диабете наблюдается при приеме за 1 час до еды. Противопоказания..
 3. Цены на Кондилин, подробная инструкция по применению, противопоказания, побочные действия, состав на сайте интернет-аптеки www.piluli.ru.
 4. АлексоВит описание препарата: состав и инструкция по применению, противопоказания.

Условия хранения АлексоВит. В сухом месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте.

 • Сегодня мой отзвыв о биологически активной добавке от Pleyana, прием которой показал очень хорошие результаты — ‘Алексовит’. Препарат имеет широкий спектр показаний к применению: В целях профилактики..
 • Цены на Глутамин, подробная инструкция по применению, противопоказания, побочные Глутамин, показания к применению Алексовит инструкция.
 • Сегодня мой отзвыв о биологически активной добавке от Pleyana, прием которой показал очень хорошие результаты — ‘ Алексовит’. Препарат имеет широкий спектр показаний к применению: В целях профилактики.
 • Системное применение препаратов способствует улучшению состояния здоровья, но не гарантирует полное выздоровление. Наши рекомендации не являются заменой препаратов, назначенных вашим лечащим врачом.

  Подробно о применении Цитросепта. Данный информативный материал подготовлен по книге «Длительная сила семян грейпфрута», С. Шаромон, В. И. Багински (The Healing Power of Grapefruit Seed, Twin Lakes: Lotus Light Publ. 1. Аллана Сакса «Экстракт грейпфрута» («The Grapefruit Extract», New York, 1. ЦИТРОСЕПТ®»ОТЗЫВЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА «ЦИТРОСЕПТ». Рекомендуем также ознакомиться с фитопрепаратом ФЛЮРОСЕПТ- натуральным комплексом трав, компоненты которого обладают следующими свойствами: — антивирусное, — антибактериальное, — противогрибковое, — иммуномодулирующее (повышение иммунитета),- адаптогенное (повышение защитных свойств организма), — противовоспалительное, — жаропонижающее, — гепатопротекторное действие (защита печени)Цитросепт можно использовать в компрессорном небулайзере.

  Разводить с физраствором в соотношении 2. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

  СГР RU. 7. 7. 9. 9. E. 0. 03. 42. 8. 0. ВНИМАНИЕ! В АПТЕКАХ ПОЯВИЛАСЬ ПОДДЕЛКА «ЦИТРОСЕПТа»! НЕТ СКИДКИ ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ Официальное обращение ООО «Чинтамани»: Комментарии покупателей. Наталия. Подскажите,пожалуйста,как вывести наркоз.

  Было два наркоза. Заранее,спасибо. Ответ Администрации: 1. Консультационный центр. Здравствуйте, Наталия! Рекомендуем принимать Цитросепт по 1. Также советуем дополнить курс Фитокомплексом АЛЕКСОВИТ http: //www. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

  Будьте здоровы! 0. Ва. ЛЕЕВА ЗАМИЛЯпоможет ли цитросепт при сахарном диабете мне 5.

  Ответ Администрации: 0. Консультационный центр. Здравствуйте, Ва.

  ЛЕЕВА ЗАМИЛЯ! Рекомендуем принимать Цитросепт при сахарном диабете по 1. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

  Будьте здоровы! 2. Ирина. Добрый вечер! У Вас Цитросепт польский? А мне рекомендовали норвежский, чем они отличаются. В Архангельске нет.

  Ответ Администрации: 2. Отдел продаж. Здравствуйте, Ирина! До 2. 00. 8 года Цитросепт производился в Норвегии, а с 2.

  Польше. Ссылка на официальное обращение ООО «Чинтамани» на нашем сайте. На данный момент представителя в г. Архангельске нет. Мы можем отправить Цитросепт Почтой России из г. Москва. Оставьте заказ на нашем сайте, мы обязательно с вами свяжемся!

  Юлия. Здравствуйте. О цитросепте узнала больше года назад, теперь это средство номер один от простуды. Если чувствую слабость или симптомы простуды.

  Вообще перестала болеть. Спасибо цитросепте. Ответ Администрации: 2.

  Отдел продаж. Здравствуйте, Юлия! Мы очень рады, что вы остались довольны эффектом препарата. Благодарим, что нашли время поделиться впечатлениями! Гузяль. Здравствуйте!

  Скажите где вг. Екатеринбурге можно купить Цитросепт. Спасибо. Ответ Администрации: 2. Отдел продаж. Здравствуйте, Гузяль! На данный момент представителя в г. Екатеринбурге нет.

  Мы можем отправить Цитросепт Почтой России из г. Москва. Оставьте заказ на нашем сайте, мы обязательно с вами свяжемся!

  Лида. В городе Екатеринбурге где можно купить Цитросепт норвежского производства? Обзвонила кучу аптек везде польский производитель. Ответ Администрации: 0. Отдел продаж. Здравствуйте, Лида! До 2. 00. 8 года Цитросепт производился в Норвегии, а с 2.

  Польше. Ссылка на официальное обращение ООО «Чинтамани» на нашем сайте. На данный момент представителя в г.

  Екатеринбурге нет. Мы можем отправить Цитросепт Почтой России из г.

  Москва. Оставьте заказ на нашем сайте, мы обязательно с вами свяжемся! Подскажите где можно купить в Омске этот препарат. Ответ Администрации: 3. Отдел продаж. Здравствуйте, елена! На данный момент представителя в г.

  Омске нет. Мы можем отправить Цитросепт Почтой России из г. Москва. Оставьте заказ на нашем сайте, мы обязательно с вами свяжемся! У вас цитросепт норвежский или польский? Ответ Администрации: 2. Отдел продаж. Здравствуйте, юрий! До 2. 00. 8 года компания Чинтамани производила Цитросепт в Норвегии, а с 2. Польше. Ссылка на официальное обращение ООО «Чинтамани» на нашем сайте.

  Спасибо за обращение! Ольга. У ребенка солевой диатез.

  Ограничиваем количество оксолатов в продуктах питания. Ответ Администрации: 0. Консультационный центр. Здравствуйте, Ольга!

  В Цитросепте оксолаты не содержатся. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Спасибо за обращение!

  Сергеева Марина П. Цитросепт с недавного времени прочно обосновался в моей домашней аптечке. Вещь во многих случаях просто незамениая. Им и от ангины можно вылечиться, различные ОРВи победить, от прыщиков и молочницы избавиться. А еще можно в период эпидемий гриппа как профилактическое средство использовать — 1.

  В общем, вещь просто отличная. Буду обязательно покупать еще и еще. Ответ Администрации: 2. Отдел продаж. Здравствуйте, Сергеева Марина П. Спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями.

  С радостью выполним ваши новые заказы! Виктор. На нервной почве и в связи с шейным остеохондросом нарушилось мозговое кровообращение, месяц в больнице, мне 6. Ваш препарат восстановиться?

  Ответ Администрации: 2. Консультационный центр. Здравствуйте, Виктор! Рекомендуем принимать Цитросепт по 1. Также советуем дополнить курс Фитокомплексами: ЭММОС (при отсутствии аллергии на мед) http: //www.

  Источник: http://newhobbies620.weebly.com/blog/aleksovit-instrukciya-po-primeneniyu

  Пиелонефрит

  Пиелонефрит (възпаление на бъбреците) е бактериална инфекция на бъбреците и пикочните пътища.

  Той е широко разпостранено заболяване, като честотата е най-голяма всред всички бъбречни заболявания (80%), и на второ място от всички инфекции след инфекциите на дихателните пътища.

  Причинява се от инфекции, като най-честият инфекциозен причинител на пиелонефрита е бактерията Ешерихия коли .По рядко се срещат Протеус, Псевдомонас и Клебсиела, а също и Ентерокок, Стафилокок, Хламидия и други.

  По принцип урината има антибактериални свойства, както и лигавицата на пикочните пътища, но при наличие на предразположение за инфекция, възниква такава, като обикновено пътя на заразяване е асцендентен (отдолу нагоре, като първо се инфектира уретрата-пикочния канал, после пикочния мехур, пикочопроводите докато се стигне до инфектиране на бъбреците и бъбречното легенче).Другата възможност-инфекциозният причинител да достигне до бъбреците по кръвен път е много рядка.

  Предразполагащите фактори за възникване на пиелонефрит са:

  1.Принадлежност към женския пол (поради по късата уретра която е първата бариера пред инфекцията).

  2.Смущения в нормалното оттичане на урината предизвикани от други бъбречни заболявания- бъбречно-каменна болест. везикоуретерален рефлукс (връщане на урина от пикочния мехур към пикочопроводите, простатна хиперплазия (уголемяване на простатната жлеза при мъжете), стриктура (стеснение) на пикочните пътища.

  3.Повишена концентрация на урината при намален прием на течности, или значими водни загуби на организма, тъй като при разредена урина бактериите изпитват значителни трудности поради намаление на осмотичното налягане на урината което води до преминаване на вода вътре в бактериалната клетка която в един момент се издува вследствие на увеличения си обем и дори може образно казано да се “спука”, дори и ако е от L-формите (протопластите)-вид бактериални клетки устойчиви на антибиотично лечение и отговорни за поддържане на хронична инфекция в бъбреците.Не случайно пиелонефритът зачестява през летните месеци когато организмът губи много течности вследствие на изпотяването и съответно отделя по-малко количество и по-концентрирана урина.

  4.Други предразполагащи фактори-бременност и наличие на заболяванията Захарен диабет. Хроничен запек, Травма при секс и други.

  Класификация.

  Пиелонефритите се делят според начина си на протичане на:

  1.Остри -когато периода на боледуване е до 3 месеца.

  2.Хронични -болестта продължава повече от 3 месеца-години, а най-често цял живот с периодични обостряния като винаги става въпрос за един и същи причинител.Могат да бъдат и рецидивиращи – редуване на остри заболявания като причинителят всеки път е различен.

  При острия пиелонефрит обикновено началото е остро с висока температура до 39-40 градуса, втрисане, отпадналост и безапетитие, гадене и повръщане, болки в кръста двустранно, усилване на болките при лек удар с умрук в поясната област (това изследване се нарича Сукусио реналис), щипене и парене при уриниране, често уриниране, помътняване или потъмняване на урината, изпотяване, болки в крайниците и гърба и неприятна остра миризма на урината.Много рядко се появява обрив по цялото тяло, който не се повлиява от противоалергични лекарства, но изчезва в процеса на лечение на пиелонефрита спонтанно.

  Характерна особеност на острия пиелонефрит при по-възрастните пациенти е по-замазаното(без много оплаквания) протичане с по-ниска температура, почти без болки, подобно на грип, както и по-трудното и продължително лечение.

  При децата в кърмаческа и ранна детска възраст протича със слабо повишена температура, ненаддаване на тегло, повръщане, редки изхождания, отпадналост, коремна болка и неспокойствие, а при новородени към тези симптоми могат да се добавят-намаление на теглото, възбуда, гърчове, сивкавост и бледост, персистиращо жълто оцветяване на кожата след раждането повече от 20 дни, подуване на корема и фонтанелата.

  При по-големите деца над четиригодишна възраст има болка в кръста и корема, често уриниране, щипене и парене при уриниране, висока температура, запек или диарични изхождания, безапетитие, главоболие което в някои случаи може да имитира Менингит (възпаление на мозъчните обвивки) и поява на нощно напикаване след като преди това детето е престанало да се напикава.

  Острият пиелонефрит може да протече безсимптомно (без наличие на специфични оплаквания) примерно само с отпадналост, безапетитие и бледост на кожата.

  При Рецидивиращият (повтарящ се) пиелонефрит става въпрос за редуване на остри заболявания, но всеки път с различен причинител и липса на оплаквания в периода между заболяванията.

  Хроничния пиелонефрит протича с разнообразни оплаквания-обща слабост, невисока температура, бледост, болки или неприятни усещания в хълбоците, главоболие, световъртеж, нарушение на съня, високо кръвно налягане и свързана с него болка в гърдите, бледост на кожата дължаща се на анемия (намаление на хемоглобина в кръвта), рядко-често уриниране и щипене и парене при уриниране.

  При стандартните лабораторни изследвания се установява намаление на хемоглобина (анемия), висока СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите-червените кръвни телца), установяване на гной в урината (левкоцитурия). бактерии (бактериурия) и кръв (хематурия), белтък в урината (протеинурия), намалена концентрационна способност на бъбреците.При установяване на висок брой левкоцити (бели кръвни телца) в кръвта –левкоцитоза е наложително да се помисли за едно усложнение на острия пиелонефрит-Паранефритичен абсцес (кухина изпълнена с гной в близост до бъбрека).

  Особено важно е изследването Урокултура -установяване на инфекциозния причинител на бъбречната инфекция, като рутинно след това микробиологичната лаборатория провежда второ изследване- Антибиограма при което се установява кои антибиотици са най-ефективни спрямо установения инфекциозен причинител.

  Особено полезно изследване за установяване на Пиелонефрита е УЗД (ултразвукова диагностика, ехография, видеозон) на бъбреците, което е много информативно при инфекциозни изменения на бъбреците, бъбречното легенче и пикочния мехур.

  При диагнозата на пиелонефрита сериозна помощ оказват изследванията бъбречен клирънс и радиоизотопни изследвания и венозната урография (цветна снимка).

  Усложнения на хроничния пиелонефрит.

  Най опасното усложнение на хроничния пиелонефрит е Хроничната бъбречна недостатъчност — състояние заплашващо живота и изискващо периодично пречистване на кръвта на всеки 2 дни (хемодиализа).

  — Анемия (намаление на хемоглобина в кръвта).

  — Уросепсис (отравяне на кръвта с бъбречен произход).

  — Нефросклероза (сбръчкване на бъбреците), амилоидоза и др…

  Внимание! Информацията публикувана тук не замества лекарската диагноза или лечение.Винаги се обръщайте към лекар или медицински специалист за всички свои здравни проблеми.

  Внимание! Информацията публикувана тук не замества лекарската диагноза или лечение.Винаги се обръщайте към лекар или медицински специалист за всички свои здравни проблеми.

  Основните цели при лечение на Острият пиелонефрит са:

  ранно поставяне на диагнозата и съответно ранно започване на лечението.

  отстраняване на предразполагащите фактори (доколкото е възможно):повишен прием на течности и намаляване на водните загуби при повръщане, лечение на бъбречнокаменната болест и др.

  -агресивно и мощно лечение с антибиотици (за предпочитане според резулататите от антибиотикограмата) от следните групи:аминогликозиди (амикацин, тобрамицин, гентамицин), беталактами (ампицилин, амоксицилин, азлоцилин, пиперацилин, карбеницилин, цефалотин, цафазолин, цефалексин, зинацеф, роцефин…), хинолони (ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин…), макролиди, полимиксини и др.

  -лечение и предотвратяване на рецидивите (след успешно лечение, лигавицата на пикочните пътища много лесно се поддава на ново инфектиране в следващите няколко седмици което изисква продължително лечение) което става с т.н.Химиотерапевтици-нелидикс, бисептол, 5-нитрокс…

  -повишаване на имунната защита на организма посредством приемане на витамини, пълноценна храна, имуностимулатори (Уростим и Уроваксом-лекарства с принцип на действие като на ваксините).

  Прибавете тази страница към списъка с отметките ( bookmarks ) на браузъра! Поставете отметка! Как?

  ×

  Добавяне на страницата към списъка с отметките

  Источник: http://pramed.com/nefrit.htm

  Цитросепт

  Цена: 250,00 грн

  Что лечит: Кандидоз; Грибковые заболевания кожи; Грибковые заболевания слизистых; Грибковые заболевания ногтей; Заболевания дыхательных путей; Синусит; Фарингит; Бронхит; Профилактика гриппа; Кожные заболевания; Сыпь; чешуйчатый; Опоясывающий лишай; Крапивница; Прыщи; Угри; Иммунодефицит; Курсы приема антибиотиков; Химиотерапия; Системные расстройства желудочно-кишечного тракта; Диарея; Метеоризм; Паразиты; Герпес;

  Биофлавоноиды стандартизированного 33%-го экстракта семян грейпфрута:

  воздействуют на клеточные мембраны микробов (при отсутствии токсичности для живых организмов);

  воздействуют на вирусы и паразитов;

  демонстрируют хорошие дезинфицирующие свойства.

  Рекомендуется при:

  • простудных заболеваниях и гриппе;

  • очистке организма и аллергии;

  • кожных инфекциях;

  • паразитарных и грибковых инфекциях;

  • воспалениях слизистых;

  • расстройствах желудочно-кишечного тракта.

  Показания к применению:

  • кандидоз и другие грибковые заболевания (кожи, слизистых, ногтей)

  • заболевания дыхательных путей (синусит, фарингит, бронхит), а также профилактика гриппа и других инфекционных заболеваний

  • кожные заболевания (сыпь, чешуйчатый и опоясывающий лишаи, крапивница, прыщи, угри)

  • иммунодефицит, курсы приема антибиотиков, химиотерапия и облучение

  • системные расстройства желудочно-кишечного тракта (диарея, метеоризм)

  • заболевания полости рта (стоматиты, гингивиты и пародонтоз)

  • для очищения организма, в т.ч. во время курсов похудения

  • атеросклероз

  • аллергии

  • паразиты

  • герпес

  Профилактика: Информация, изложенная ниже, имеет ориентировочный характер. В первую очередь ознакомьтесь со вложенной внутрь каждой упаковки инструкцией.

  Благодаря своим уникальным противомикробным качествам, экстракт семян грейпфрута является надежной профилактикой простуды, гриппа и пищевых отравлений, препятствует размножению грибков и паразитов в органах пищеварения. Очищая тело от патогенов и способствуя усвояемости витамина С, экстракт грейпфрута стимулирует естественную сопротивляемость организма. Во время эпидемий гриппа и в местах, где существует угроза дизентерии и поноса, необходимо выпивать 5-10 капель экстракта на стакан воды или сока 1-2 раза в день.

  Желающим своевременно очистить организм от вредных микробов, улучшить самочувствие и повысить иммунитет, рекомендуется следующий 30-дневный курс:

  первые две недели — 10. 15 капель экстракта на стакан воды, сока или зеленого чая,

  на третью неделю — 15. 20 капель,

  на четвертую — 20. 30 капель в день.

  Биофлавоноиды, содержащиеся в семенах грейпфрута, растворяют отложения холестерина, укрепляют стенки капилляров и препятствуют образованию тромбов. Поэтому регулярный прием экстракта задерживает развитие так называемых болезней цивилизации: повышенное кровяное давление, атеросклероз, инфаркт миокарда. Экстракт не вызывает привыкания, зависимости и не разрушает внутреннюю микрофлору даже при длительном и регулярном употреблении.

  Применение на острых стадиях заболевания :

  При инфекциях и воспалениях (начальные стадии инфекционных заболеваний, простуда, грипп) необходимы «ударные» дозы экстракта. 50-70 капель на стакан сока или зеленого чая 2 раза в день достаточно, чтобы уничтожить значительную часть вредных патогенов за 2-3 дня.

  Дозировка для детей и беременных женщин:

  Дозировка для детей производится по методу педиатра Фуша: одна капля на килограмм массы тела ежедневно. Соответствующее массе тела число капель разбивается на 2-3 приема. Беременным женщинам и людям, принимающим экстракт впервые, рекомендуется начинать с небольших доз (2-3 капли в день), которые при положительной реакции организма можно увеличивать.

  Заболевания дыхательных путей: Воспаление носа и пазух, насморк. Раствор экстракта (3 капли на 100 мл кипяченой воды) закапывается в нос 2-3 раза в день. Ни в коем случае не закапывать в нос неразбавленный экстракт!

  Воспаление верхних дыхательных путей, легких, астма. Экстракт обладает антиаллергическими свойствами, разжижает слизь и уничтожает питающиеся ею бактерии. Принимать 10-30 капель на стакан 2-3 раза в день, при астме продолжать регулярный прием как минимум 3 месяца.

  Воспаление горла, миндалин. Развести 10 капель в стакане теплой кипяченой воды и этим раствором полоскать горло 5-7 раз в день.

  Заболевания пищеварительного тракта: Инфекции пищевода, паразиты, грибки. 3-15 капель на стакан воды или сока ежедневно в течение месяца. При грибковых инфекциях (Саndidа аlbicans):

  в первую неделю 3-15 капель на стакан воды, сока или чая 1 раз в день;

  на вторую неделю — 2 раза в день;

  на третью неделю — 3 раза в день.

  Грибки с трудом поддаются лечению, поэтому прием экстракта должен продолжаться в течение 1-3 месяцев после исчезновения симптомов, чтобы избежать рецидива.

  Язвы желудка (двенадцатиперстной кишки), изжога, гастрит. Новейшие исследования показали, что причиной этих недомоганий является не только психологический стресс. Пятьдесят процентов исследованных больных были инфицированы бактерией Неlicobacter pylori, которая успешно выводится экстрактом. Поскольку пораженные язвой участки очень чувствительны, начинать лучше с небольших доз, постепенно их увеличивая: 3-15 капель на стакан воды или сока 2-3 раза в день непосредственно перед едой. В случае появления жжения, дозу нужно уменьшить. При заражении бактерией Неlicobacter pylori, лечение должно продолжаться минимум два месяца и проходить под наблюдением врача.

  Понос, отравления. Если причина поноса — бактерия или вирус, достаточно нескольких доз (20-30 капель на стакан воды, сока или чая 3-4 раза в день), но в случае дизентерии на лечение могут уйти недели и потребуются повышенные дозы.

  Кожные заболевания: Сыпь, чешуйчатый лишай, крапивница, опоясывающий лишай. Развести 10 капель экстракта в 2-х столовых ложках растительного масла. Наносить ватным тампоном на пораженные участки 2 раза в день. При гнойных воспалениях кожи и экземе пораженный участок кожи предварительно высушить.

  Прыщи, угри. Нанести на влажные ладони 5 капель экстракта. Втереть в кожу. При повышенной чувствительности кожи экстракт развести водой.

  Перхоть, заболевания кожи головы. Добавить 5-10 капель в небольшое количество шампуня и помыть им голову.

  Бородавки. Неразбавленный экстракт наносить непосредственно на бородавку 2 раза в день.

  Варикозное расширение вен и трофические язвы. 30 капель на 100 мл воды. Пропитать марлю и приложить к больному месту (при отсутствии открытых ран).

  Наружно экстракт семян грейпфрута можно использовать в неразбавленном виде (кроме слизистой оболочки и открытых ран). Параллельно разбавленный экстракт необходимо принимать внутрь и продолжать прием в течение месяца после исчезновения симптомов во избежание рецидива.

  Кожные грибки. Разведенный в растительном масле экстракт наносить на больные участки 2 раза в день.

  Грибок стоп. Неразбавленный экстракт наносить 2 раза в день на больной участок (при ранах и трещинах разбавлять). Постиранные носки замачивать на 20 минут в растворе из 20 капель экстракта на поллитра воды. Опрыскивать этим раствором обувь изнутри при помощи пульверизатора.

  Грибок ногтей. С трудом поддается лечению, поскольку глубоко врастает в ногтевую ткань. Продезинфицированной пилкой максимально сточить ноготь и наносить экстракт на ноготь 2 раза в день. Сначала ноготь стачивается каждые 3-4 дня, в дальнейшем — раз в 3 недели.

  Инфекции половых органов

  Воспаление, зуд, паразиты в области влагалища. Промывать раствором экстракта — 10 капель на литр кипяченой воды. Первые три дня — 2 раза в день, в дальнейшем — 1 раз в день. Вводить тампон, пропитанный смесью сезамового масла (100 мл) и 1-5 каплями экстракта, на 6 часов в день. Принимать экстракт во внутрь, поскольку подобные недомогания часто вызваны инфекцией в кишечнике.

  Воспаления в области мужских половых органов. 5 капель на пол-литра воды — промывать больные участки кожи 2 раза в день.

  Гигиена полости рта

  Зубную щетку замачивать раз в неделю в слабом растворе экстракта.

  Дезинфицирующее полоскание. 5 капель на стакан кипяченой воды.

  Молочница. 5-10 капель на стакан кипяченой воды. Полоскать 3 раза в день. Дезинфицировать используемые для кормления соски и бутылки, вымачивая их в растворе из 20 капель экстракта на литр воды в течение 20 минут.

  Сывороточная сыпь, стоматит, гингивит. Раствор из 3-5 капель на столовую ложку растительного масла наносить на влажные губы или десны.

  По сравнению с обычными спирто- и йодо-содержащими антисептическими средствами, экстракт семян грейпфрута имеет значительные преимущества. Он уничтожает более широкий спектр микроорганизмов уже в слабой концентрации, применяется в разбавленном виде и не «обжигает» ткани. Наоборот, из-за своей горечи и цитрусового происхождения, экстракт обладает стягивающим и регенерирующим кожу свойством. Дезинфицирующий раствор приготавливается из 20 мл экстракта на 250 мл воды, для открытых ран — достаточно 5 мл.

  Не допускать попадания неразбавленного препарата на слизистые оболочки. При местном применении следует избегать попадания препарата в глаза. Реакция Герксхаймера — кратковременный дискомфорт (1-2 дня), возникающий в результате массового отмирания вредных микроорганизмов. Токсины, выделяемые погибшими патогенами, могут вызывать усталость, плохое самочувствие, головную боль, понос. Реакция Герксхаймера, хотя и не слишком приятная, является признаком очищения организма. Чтобы ее избежать, прием экстракта нужно начинать с нескольких капель в день (1-5), постепенно увеличивая дозу. Следует больше пить и включать в рацион пищу, богатую целлюлозой (хлеб грубого помола, отруби), так как это облегчает вывод вредных веществ из организма.

  Для беременных женщин максимальная дневная доза не должна превышать 20 капель.

  Люди с повышенной чувствительностью к цитрусовым должны начинать прием с минимальных доз: одной капли в день во избежание симптомов аллергии.

  У больных диабетом возможно незначительное снижение уровня сахара в крови.

  Принимающим гликозиды и другие сердечные лекарства, особенно блокаторы кальциевого канала, используемые при лечении гипертонии и коронарной недостаточности, и другие лекарства, применяемые при гипертонии, следует проконсультироваться с врачом.

  Внимание! Ознакомьтесь со вложенной внутрь каждой упаковки инструкцией. Не является лекарством.

  Источник: http://eko-apteka.dp.ua/catalog/tcitrosept-673

  ?????????

  ??????????? ???????????? ???????? «?????????», ?????????? ?? ?????????? ????? ??????, ???????? ? ????? ?????????????? ?????? ??????????, — ??? ???????????? ???????????? ? ???????? ????????? ?? ?????? ???????????. ???????? ?? ????? ???????? ????????, ?? ???????? ???????? (? ??????????? ???????) ? ???????????? ??????????? ????????, ??????? ? ??????? ???????????????.

  ?????????? ????????? ??????????, ??????? ? ???????? «?????????», ????????????? ? ????????? ?????????:

  ??? ?????? ? ??????? ? ??????????? ?????????????: ???????? ???????? ??????? ???????????? ???????? ? ? ??????????????, ??????? ???????? ???????????? ????????? ? ???????????? ????????;

  ??? ????????????? ????????? ??????????? ? ?????? ? ???????????????? (?????????????, ?????????????, ??????????? ???????? ? ???????). ??? ???? ???????? ?????????? ?? ???????? ?????????? ????????? ? ?????? ?????- ? ??????????????;

  ??? ???????????? ??????? ????????, ???????? ? ?????? ???????????;

  ??? ??????? ????????? ?? ????????? (??????? ? ?.?.).

  ????? ????, ? ??????? ????????? ?????????? ????? ?????? ???? ??????? ??????????? (??????????, ?? ?????? ???????), ????????, ?????? ? ???????????.

  ??????? ???????????? ???????? ??????? ? ????????? ????????? ? ??????? ?????? ???????? ???????? ?? ??????? ??????? ? ????????, ???????? ???????????? ? ???????? ?????????. ??? ???? ???? ?? ????????? ? ????????? ?????????? ? ?? ??????? ? ??????????? ?? ????, ?? ?? ????????? ?????????? ????????? ???? ??? ?????????? ? ?????????? ????????????.

  ?? ????? ???????, «????????» ???????? ? ????????????? ??????? ? ?????? ????????-?????????? ???????. ? ??????? ????????? ?????????? ????? ??????? ?????????? ??????????? ? ?????.

  ?????????? ?????????? (???????? ???????? ??????????):

  ?????? ???????????

  • — ????, ?????????? ?????, ??????????, ???????????? ?????,
  • — ?????, ????,
  • — ???????, ??????????? ???? ??????,
  • — ?????????,
  • — ?????????? ?????????? ??? ? ??????????? ????.
  • ??????

  • — ?????? ????,
  • — ?????? ??????,
  • — ?????? ????????.

  ???????? ??????? ???????

 • — ??????????, ???, ???????? ? ??????? ?????????,
 • — ?????????? ? ??????? ??????? ??????? ???????,
 • ??????? ??????? ???

 • — ??????????????? ??????????,
 • — ???????????? ????, ????????, ????????.
 • ??????????? ???????????

  ????????????

  ????????? ????? ?????????? ???????????????? ?????????, ???????? ????? ?????????? ???????? ???????? ????????????? ????????, ?????? ? ??????? ??????????, ???????? ???????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????? ? ????????? ? ??????? ???????????. ?????? ???? ?? ????????? ? ??????????? ??????????? ???????? ?, ????????? — ???????? ????? ?????????? ??????????? ???????????? ???­????????????? ?????????.

  ???????? ???????????? ???????? ???????? ?? ??????? ????????, ???????? ???????????? ? ???????? ?????????, ????????????? ???­?????? 30-??????? ???? ??????????:

  ?????????????, ???????????? ? ??????? ??????????, ?????????? ????????? ???????­????, ????????? ?????? ?????????? ? ???????????? ??????????? ???????. ??????? ?????????? ????? ????????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ???????????: ?????????? ???????? ????????, ?????­???????, ??????? ????????.

  ???????? ????????? ?????????? ?? ???????? ???­???????, ??????????? ? ?? ????????? ?????????? ?????????? ???? ??? ?????????? ? ?????????? ????????????.

  ?????????? ?? ?????? ??????? ???????????

  ??? ????????? ? ??????????? (????????? ?????? ???????????? ???????????, ????????, ?????) ?????????? «???????» ???? ?????????? (????????? ???????? ??????????).

  ??????????? ??????????? ?????

 • — ?????????? ???? ? ?????, ???????,
 • — ?????????? ??????? ??????????? ?????, ??????, ?????,
 • — ?????????? ????? / ????????.
 • ????????? ???????? ?????????????????? ??????????, ????????? ????? ? ?????????? ?????????? ?? ????????.

  ??????????? ???????????????? ??????

 • — ???????? ????????, ????????, ??????,
 • — ???? ??????? (?????????????????? ?????), ??????, ???????.
 • — ?????, ??????????.
 • ???????? ???????????? ????????, ??? ???????? ???? ??????????? ???????? ?? ?????? ??????????????? ??????. ????????? ????????? ????????????? ??????? ???? ???????????? ????????? Helicobacter pylori, ??????? ??????? ????????? ?????????? ???????? ??????????.

  ???????? ? ?????????? ??????????.

  ?????? ????????????? ???????? ??????????? ?? ????? «?????????? ???? ????? ??????????», ?. ???????, ?.?. ???????? (The Healing Power of Grapefruit Seed, Twin Lakes: Lotus Light Publ. 1996) ? ????? ?-?? ?????? ????? «???????? ??????????» («The Grapefruit Extract», New York, 1998) ? ????????? ? ????????? ?? ????? ?????????? «?????????®»

  ?????? ? ??????????? ???????????? ????????? «?????????».

  ??????????? ????? ???????????? ? ?????????????? ????????? — ??????????? ?????????? ????, ?????????? ???????? ???????? ?????????? ??????????:

 • — ????????????,
 • — ?????????????????,
 • — ????????????????,
 • — ?????????????????? (????????? ??????????),
 • — ???????????? (????????? ???????? ??????? ?????????),
 • — ?????????????????????,
 • — ??????????????,
 • — ?????????????????? ???????? (?????? ??????)
 • Источник: http://www.mthj.ru/goods140087.html

  Еще по теме:

  • Энтеросгель для лечения почек Энтеросгель – препарат группы энтеросорбентов, кишечный адсорбент, который применяется у взрослых и детей в качестве детоксикационного средства. Показания к применению Энтеросгеля включают также алкогольные отравления: если использовать медикамент сразу после бурной вечеринки, можно исключить утренний похмельный синдром. Непосредственно перед приемом препарат необходимо тщательно […]
  • Трава при мочекаменной болезни почек Травы для лечения почек в народной медицине Содержание: Березовые почки Имеют потогонное, мочегонное, глистогонное, отхаркивающее действие. Из высушенного при комнатной температуре сырья готовят настойку от цистита: 1 часть почек залить 5 частями спирта, оставить в темном прохладном месте на 10-14 дней. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой. Пол-пала (эрва […]
  • Увеличена почка при беременности лечение Причины увеличения лоханки почки у плода и методы лечения Оглавление: [ скрыть ] Причины заболевания Диагностика заболевания Особенности лечения Все беременные до родов проходят специальные обследования, которые помогают не только узнать о здоровье будущей матери, но и плода. Многих осложнений можно избежать, если диагностировать проблему вовремя, предпринимать соответствующие меры по […]
  • Травяной сбор от мочекаменной болезни Все сборы лекарственных трав для лечения почек при цистите, нефрите, мочекаменной болезни, других заболеваниях мочеполовых путей, принимаются курсами 14-28 дней. Иногда прием продолжается в течение 2-х месяцев. Мочегонные сборы принимаются не более 7-10 дней. Затем – обязательный перерыв на неделю. Еще лучшим вариантом станет общеочищающая организм неделя, в течение которой происходит […]
  • Хвощ при пиелонефрите Какой почечный сбор можно использовать при пиелонефрите? Оглавление: [ скрыть ] Основные почечные сборы Растения, обладающие противовоспалительным эффектом: кукурузные рыльца, брусника, василек синий. Бактерицидные травы: брусника (плоды и листья), можжевельник, календула, ромашка, пижма, сирень, шалфей, листья березы, полевой хвощ, василек. Несмотря на выраженность отдельных свойств, […]
  • Травяной чай здоровые почки Травяной чай для здоровья почек Этот сбор рекомендуется при заболеваниях мочевыводящих путей, которые возникли из-за воспалительного процесса или инфекции. В число патологий входит цистит, уретрит, колликулит, везикулит. Напиток, приготовленный на основе данного сбора, облегчает мочеиспускания, уменьшая боли при этом процессе. Также он способствует схождению отеков, снимет […]
  • Ситуационные задачи хронический пиелонефрит Ситуационные задачи Суточная экскреция мочевины у обследуемого 40г, суточная экскреция хлористого натрия 16г. Все физиологические и биохимические показатели соответствуют норме. Оцените имеющуюся информацию. Определите приблизительно суточный диурез. Задача 12. Суточный диурез у пациента 3л. Моча темная, обнаруживаются значительные количества билирубина в моче. Какие заболевания можно […]
  • Чем разрушаются камни в почках 404 - Страница не найдена Я сожалею, но такой страницы нет на моем сайте. Это могло произойти по следующим причинам: - страница была удалена, переименована или скончалась, - страница никогда не существовала или статья стала лучше, другой Но не отчаивайтесь - я знаю, как вам помочь. Вот несколько советов: 1. перейдите на ">Главную страницу и прочитайте мои последние записи. Уверяю, они […]